Dva dana sa Ninicom i Krisi – dan prvi

78
Share
Copy the link

Uska, crvena trenerka od pamuka je jedva zadr`avala Ninicino fantasti~no dupe, veliko, oblo, zategnuto, do perfekcije oblikovano. Lelujalo je ispod trenerke, vidjelo se kako se potresa dok brzo hoda, kao i udubljenja koje su pravile njene uvijek minijaturne ga}ice. Sva u stilu kurvice koja jedva ~eka da se dobro izjebe, pri~ala mi je neke pri~e koje uop}e nisam slu{ao, jer mi je u glavi bila samo pomisao kako da zaronim jezikom izme|u njene dvije sise, koje samo {to nisu probile iz crne body-majice, koja je jedva sezala do pupka, {to je nagovje{tavalo zategnutost njenog oblog stomaka. Mala je znala to, i sve ~e{}e se naginjala prema stolu, da mi dospe kafe, ili soka. O~i su joj se caklile, znao sam da je uzbu|ena, ali sjedio sam mirno i pravio se da je slu{am. Uostalom, tu smo sa jasnim razlogom – da imamo seks, ona i ja, sa njenom prijatelji**** Krisi. Pri~ala joj je da u`iva u neobaveznom seksu sa mnom, a ova je rekla da bi voljela da me proba, zajedno sa njom…. U jednom trenutku zazvonio je telefon.

“Samo da se javim, sa~ekaj…“ – ustala je naglo i pro{la tako da joj je guza bila skroz blizu mene. Zastao mi je dah i gledao sam za njom dok se kre}e prema kuhinji, blago uvr}u}i bokovima. Vratila se, stala kraj mene i nagnula se prema stolu, bez nekog razloga pomjeraju}i ~a{e… O~ito da vi{e nije mogla ~ekati svoju prijateljicu, ali bojala se da me ne potro{i prije no do|e. Iako sam htio da je maksimalno unervozim glumljenom nezainteresovano{}u, miris njenog parfema me opio… Spustio sam joj ruku na le|a… “Hej!” – okrenu glavu prema meni i nasmija se.

Stao sam okrenut prema njoj. Lijevom rukom sam je uhvatio za bradu, malo ja~e, daju}i joj do znanja da }u u cjelosti voditi igru i da mora biti poslu{na. Dr`ao sam je tako neko vrijeme, nije se pomjerala, ali {to sam je du`e gledao u o~i to je sve uznemirenija bila i br`e disala. Primaknuo sam joj se i nje`no je poljubio, dr`e}i je za gola ramena. Jako me zagrlila oko vrata i strasno ljubila dok sam je polako milovao po le|ima i spu{tao ruke ka dolje, a te`ak uzdah joj se oteo i tijelom joj prostrujalo kad sam je nje`no poljubio iza uha i po~eo `valiti po vratu, spu{taju}i svoje dlanove i vrhovima prstiju nje`no prelaze}i preko guze. Jagodicama sam dodirivao mjestu na kojem joj se uzdi`e dupe, {to je palilo i mene i nju. Sve ja~e po~e da me grli i trlja se stomakom o ve} nabreklu batinu, nervozno, ali vje{to, otkop~avaju}i dugmad na mojoj ko{ulji, koje me vrlo brzo oslobodila. Svojim nje`nim prsti}ima po~e trljati moja prsa i zavla~iti potku{ulju ka dolje, kako bi lak{e po~ela da li`e i gricka moje bradavice. Skinuo sam gornji dio ve{a i potpuno predao svoj torzo njenim debelim usnama i vrelom jeziku, kojim je {arala po mojim grudima prema stomaku. Odmaknuo sam se malo unazad i uhvatio je za mi{ice, tako da se bez ve}ih problema savijala ka naprijed, sve dok usnama i jezikom nije do{la do pupka i iznad kai{a. Tako nagu`enoj, trenerka joj se smakla sa dupeta i mogao sam nazrijeti crne ga}ice i prorez na po~etku njene guze… Bio sam sve vreliji i nisam ni osjetio kada je oslobodila svoje ruke i zaposlila ih oko mog kai{a; ne mijenjaju}i polo`aj i ne prestaju}i da me `vali i grize po stomaku, brzo me oslobodila pantalona i ostao sam samo u pamu~nim boksericama.

“Haaaaah… Kako ga `elim u ustima…” – napaljena, {irila je usta i plazila jezik prema izbo~ini na boksericama.
“Ja `elim tvoju guzu, ljepotice!”
“Pa, za{to je ne uzme{ i ne obli`e{… izljubi{, izjebe{…?” – izazivala me i sve vi{e me stavljala van kontrole.

Vratio sam se i sjeo na fotelju. Naredio sam joj da stane izme|u mojih nogu i okrene mi le|a. Srce mi je zalupalo od pomisli da, kona~no, imam priliku da imam njenu guzu, da joj izljubim pi~kicu, da je prosto izjebem. Stegnuo sam joj preponama noge i po~eo se obrazima trljati o njeno savr{eno dupe. Ninica zastenja pri bezuspje{nom poku{aju da ra{iri noge. ****elio sam da je dovedem do pred klin~ ne dodiruju}i joj me|uno`je.

Zato sam polako po~eo svla~iti trenerku sa nje, ostaju}i bez daha pred prizorom. Polako sam otkrivao njenu savr{enu, oblu i veliku guzu, jedva prekrivenu crnim svilenim ga}icama, a onda jednim trzajem svukao trenerku do koljena od ~ega se njeno dupe zatalasa preda mnom. Osjetio sam gr~ u stomaku, ne skidaju}i pogled sa njenih oblina i slu{aju}i kako moja ku~kica sve te`e di{e i stenje dok sam joj pomagao da iza|e iz trenerke. Stiskao sam joj butine i polako joj se pribli`avao usnama, tako da je od moga vrelog daha Ninica bivala sve napaljenija. “Ha-aaah!” – zajecala je kada sam jezikom po~eo da prelazim preko predjela koja sam malopije mazio jagodicama, i za trenutak ra{iri noge, ali sam ih ponovo vrlo brzo sastavio, jako ih obgrliv{i rukama. Umalo nisam svr{io osjetiv{i pod svojim golim rukama njene mo}ne noge, debele butine, jake bokove, ravan stoma~i}… “Ummmm…” – stenjala je zarobljena u mojim rukama dok sam joj vrhom jezika doticao polutke, koje su se gr~ile i prosto me molila da joj izljubim ma~kicu kada sam po~eo cjelom du`inom jezika prelaziti preko njene guze: “Uuuu****w… Haaah… Ljubi je, molim te… haahhh… Mmmm… izjebi moju pi~kicu…”

S obje ruke {~epao sam je za guzove, zubima malo smaknuo ga}ice ka dolje i jezikom po~eo lickati samo dno le|a. Ninica vrisnu, jednim trzajem se zabi guzom u moju bradu, od ~ega sam pretrnuo. Svukao sam joj ga}ice do pola butina i taj prizor me stra{no napalio, tako da sam je divlja~ki zagrizao posred procjepa, a onda je ponovo {~epao za polutke i mijesio ih. Ga}ice su same spale i zastale oko njenih no`nih zglobova, tako da je lako iza{la iz njih. U predjelu stomaka Ninica je osje}ala vatru, kao i u svom me|uno`ju, dok je osje}ala moje ruke i usta svuda po svojim nogama, guzi, stomaku, samo ne po njoj, uzavreloj ma~kici.

“Gorimmm.. aaah.. mm…molim te jebi je… ljummm… haaah…“ – jecala je Ninica, sva vrela, ustreptala, dok sam joj sve intenzivnije mijesio i `valio dupe.
„Naguzi se!“ – naredio sam joj.

U trenu, sva unezvjerena, oslonila se laktovima na pod i izbacila svoje savr{eno dupe, u nadi da }e kona~no biti zadovoljena! Spustio sam se i obilno joj navla`io anus i po~eo ga stimulirati palcem, a onda jezikom po~eo prelaziti odzada oko same rascvjetane pi~kice, ne skidaju}i ruke sa njenih butina. Po~e da cvili, da vrti bokovima, u nastojanju da mi se smjesti pi~ki**** u usta, {to sam vje{to izbjegavao, jer sam odlu~io maksimalno je patiti. Podigao sam se na koljena, i legao preko nje. “Svr{it }e{, pi~kce, kad ja to odlu~im, je li ti jasno?” – {aptao sam joj na uho, koje sam odmah zatim strpao u usta, zavukao ruke ispod majice i nje`no milovao obje nabrekle sise, da bih ih zatim jako stisnuo prodiru}i jezikom u njeno uho i trljaju}i se nabreklim udom po procjepu njenih guzova. Osjetio sam da se sva potresla i te{ko zajecala. Zadigao sam joj body-majicu i dugo joj milovao le|a, grudi, stomak, ruke, kojima je rastezala svoj {upak. I sam sam osje}ao da trnem, gledaju}i je tako nemo}nu, ranjivu, kako se trese, podrhtava, jeca, stenje, osje}aju}i moje usne i ruke svuda po sebi, samo ne po njoj, po njenoj rascvjetanoj i od sokova strasti usijanoj pi~kici. Ali i moja `elja je bila prevelika…

“Daj mi je!” – naredio sam joj i legao na pod. Klekla je na koljena i namjestila se tako da se mo`e nagnuti naprijed i rukama osloniti na sto, sa sve rascvjetanom pi~ki**** tik iznad mojih usta. Vrhom jezika pre{ao sam izme|u latica njenog cvijeta, od ~ega Ninica zastenja, a kad sam po~eo kru`iti jezikom po njoj po~e da jeca, osje}aju}i da je vrhunac blizu. Zato po~e nekontrolisano da se di`e i spu{ta bokovima. Zaustavio sam je sna`nim pritiskom na njeno dupe, usisav{i je cijelu. “Uuuu…haah… mmmm…” – jecala je i stenjala tresu}i se i sve intenzivnije se trzajima bokova nabijala pi~ki**** u moja usta. “AAAAAAAAAH… Ummmmm…ha aaaaaaaaaaaaaah!” – jako je vrisnula kad sam jezikom dotakao klitoris, a kada sam joj ga nje`no gricnuo u samom korijenu uko~i se i nakon nekoliko sekundi po~e svr{avati vri{te}i iz dubine grla, nekontrolisano se trljaju}i pi~kom o moja usta, obilno vla`e}i… “AAAAAAAAH! AAAAAAH! AAAAAAAAAAHHHHH…” Nisam prestajao da joj ljubim pi~kicu dok je svr{avala, u`ivao sam… Sa~ekao sam da se malo smiri, a onda joj pri{ao s prijeda i prislonio joj ga na usne. Jo{ uvijek u transu od ****azma, smjerno ga uze u usta i po~e ga pu{iti. Dolazila je sebi dok sam joj ga polako gurao, a onda sve br`e i sna`nije zabijao joj ga u usta.

Pridigla se na koljena, obgrlila me oko bokova i brzim pokretima glave dovodila u stanje koje mi je jako prijalo. Fantasti~no ga je pu{ila, sva mu se predaju}i, dozvoljavaju}i mi da ga svakim pokretom gurnem dublje, sve dok joj ga nisam kona~no gurnuo do kraja u usta i pokretima bokova joj ga zabijao sve dublje i dublje. Prosto sam je jebao u usta, razvaljivao sam je, a stra{no me palilo {to je to radila zatvorenih o~iju, sva predana. Raspalio sam se kada sam joj ugledao guzu, koja leluja od na{ih brzih pokreta, kada sam osjetio nabrekle grudi koje doti~u moja stegna vrhovima napetih bradavica… Izgubio sam kontrolu…

Po~upao sam je za kosu i podigao na noge, sna`no je poljubio, uzeo za guzu i pritiskom joj dao do znanja da `elim da me obgrli nogama oko struka, {to je odmah uradila. ****valili smo se divlja~ki, dok sam je dr`ao za guzu i nosio prema krevetu na koji smo zajedno pali. Podigla je noge visoko u zrak, ra{irila {to je vi{e mogla, tako da sam bez ve}ih problema mogao prodrijeti u nju, {to sam i uradio. Sna`no sam je jebao, karao sam je nemilosrdno i sve `e{}e {to sam je du`e gledao kako {irom ra{irenih usta i o~iju poku{ava do}i do daha, grcaju}i od strasti koja nije popu{tala. Neo~ekivano, iza{ao sam iz nje i gledao je kako se trese pred jo{ jedan ****azam… Dolazila je do daha, uvijala se… Gubili smo kontrolu, oboje. Spustio sam se i ponovo ustima nasrnuo na njenu pi~kicu. ****valio sam je i ljubio, zatezao stidne usmine prstima jedne ruke, prste druge ruke zavla~io u nju, a jezikom lickao nabrekli klitoris, od ~ega ponovo po~e jako da vri{ti, ci~i: “Jaaaaaaeeee… haa-aa-aaaah… uaaaaaah… uuu… uuuu…”, tresla se, noge su joj se gr~ile, guza poskakivala dok je poku{avala da se pomjeri unazad i odvoji svoju uspaljenicu od mojih usta. Shvatio sam da joj je klitoris preosjetljiv {to je dodatno raspalilo moju ma{tu. Zavukao sam joj ruke pod guzu i podigao je prema gore…. Ninica se odma~e i gurnu me unazad:

“Jebiii meeeee… uuuhhhmmmm…. jebi me jako, jebi me sna`no… uuuhh…” – drhtala je, preuzimaju}i inicijativu.

Zauzeo sam sjede}i polo`aj i moja ku~kica se bez ve}ih problema nasadi na nabreklo i tvrdo koplje. “Juuuaaaaaaahhh… HAH!” Nabijala se polako, osje}aju}i kako je ispunjavam centimetar po centimetar, naginju}i se prema meni svojim jebozovnim usnama i zatvorenim o~ima. Uhvatio sam je za {upak i jednim trzajem nabio joj ga do kraja. “Ha-aah!” – zajecala je i, podrhtavaju}i, nasa|ena na moje koplje zastala na trenutak, a onda se ravnomjerno ubrzavaju}i ritam po~ela sama nabijati na njega. Kako je ubrzavala sve je vi{e i glasnije jecala. Gurnula mi je svoje nabrekle sise u usta, koje sam pohlepno lizao, ljubio i grizao. Grickao sam joj bradavice, jednu pa drugu, i {to smo se vi{e i ja~e jebali to sam joj ih bez ikakvog obzira sve vi{e uvrtao, povremeno je pljeskaju}i po guzi. Lica zgr~enog od pomije{anog osje}aja slatke boli i `ivotinjske strasti, Ninica me izbacivala iz kontrole. Ne izlaze}i iz nje, oborio sam je na pod i nastavio `estokim prodiranjem dovoditi do jo{ jednog ****azma. Ovoga puta, i ja sam bio pri kraju. Jo{ nekoliko puta sam prodro u nju cijelom du`inom tvrdog i nabreklog kurca, ~vrsto je uhvatio za sise, osje}aju}i vrelinu njenih butina oko moga struka… “AAAAAAAAAAH…” Aaaaaaah… “Haaaa-aaaaah.. “ Mmmmmaaaaaaaaaaaah… “Aaaaah… aaaah…” vri{tali smo oboje, gr~e}i se u naletima ****azma. Uko~io sam se, ne ispu{taju}i njene grudi iz ruku, osje}aju}i kako Ninica vaginalnim mi{i}ima cijedi i posljednju kap sperme iz tvrdog i nabreklog kurca nabijenim do kraja u njenu pi~kicu.

Zadihan, pao sam preko nje.. Ne vade}i kurac iz njene pi~ke, spustio sam ruke i milovao je po bokovima, butinama… Ona me milovala po guzi i nje`no ljubila… Neko vrijeme smo ostali u tom polo`aju…

Zajedno smo se okupali… Opu{ten, sjeo sam na kau~, zapalio cigaretu… Nisam o~ekivao da }e jeba~ina s Nini**** biti ovako dobra i nisam ni slutio {ta }e mi se tek desiti.

Ninica me iznenadila svojim novim lookom: na sebi je imala kariranu minicu koja je jedva prekrivala njenu savr{enu guzu, na nogama tanke bijele ~arape do iznad koljena, a ispod bijele ko{ulje, koju je svezala u ~vor u visini pupka, slobodne grudi su se nazirale jer je ostavila nekoliko dugmadi otkop~anih. Kurvinski je sjela prekoputa mene, prekrstiv{i noge. Rekla mi je da se spremila za ono {to }e se desiti.

„[ta }e se desiti?“ – pitao sam je, hinje}i ravnodu{nost.
„Hm… Isuvi{e si samouvjeren…“ – palila me, i ja sam prihvatio igru.
„Nikada nisam vidio dvije djevojke kako se seksaju.“
“E, sada }e{ da vidi{… Kad se setim na{eg prvog iskustva… Ho}e{ da ti pri~am?“
„Naravno…“
„Hahaha…“ – gledala me pohotno ucakljenih o~iju, miluju}i se po butini. – “Dakle, bilo je to ovako…” – po~ela je pri~u, ali ~ulo se zvono na vratima. “Ah, pokazat }emo ti…” – ustade i otr~a do vrata.

Krisi je u{etala u visokim {tiklama i ultra-kratkoj minihaljinici bijele boje koja js lijepila za njenu guzu i jedva prekrivao ~ipkasti zavr{etak tankih ~arapa boje ko`e, s likrom. Duga, plava kosa joj je padala preko velikih nabreklih sisa. Spremila se za trojku sa Nini**** i sa mnom, {to je govorio i neki parfem koji je afrodizija~ki djelovao na mene. Izgledala je kao princeza, nje`na, plave o~i su joj se caklile, govorila je tiho, a njene jebozovne male i pune usnice su budile ve}u `elju u meni.

“Krisi…” – gledala me je ravno u o~i dok mi je pru`ala ruku…
“Znam… Drago mi je…” – spustio sam se i nje`no je poljubio u ruku, ne skidaju}i pogled sa njenih prekrasnih sisa. Po`elio sam da liznem jezikom po brazdi koju su pravila ta dva prelijepa brijega, ali Krisi izvu~e ruku i sjede preko puta mene… Minica joj je bila toliko kratka, da sam jasno mogao vidjeti mjesto na kojoj se iz nevjerovatno lijepe guze prote`u jo{ ljep{e noge.

“Sve sam mu rekla… Da popijemo ne{to, ili…” – stala je Ninica ispred nje. Umjesto odgovora, Krisi me pogleda kao da tra`i dozvolu. ^itali smo misli jedno drugom… Samo sam joj lagano klimnuo glavom i ona ustade, pogleda Ninicu ravno u o~i i pomilova joj lice. Lagano joj je vrhovima prstiju prelazila preko usana, a onda joj spusti nje`an poljubac. Ninica je sna`no zagrli oko struka, a Krisi podi`e nogu na sto i spusti njenu ruku na svoju butinu… Nje`no su se igrale usnama i jezicima, ne pomjeraju}i rukea. Krisi spusti jezik na Ninicin vrat i zavu~e joj ruku ispod suknjice, nje`no joj miluju}i guzu, a Ninica sve sna`nije po~e da miluje i mijesi butinu njene lijee noge i u jednom trenutku naglo spusti svoje vrele i vla`ne usne izme|u sisa svoje prijateljice, vla`e}i mjesto gdje se sastaju, da bi zatim, preko majice, zagrizla vrh njene desne sise, ste`u}i rukom drugu…U`ivao sam neko vrijeme gledaju}i kako se nje`no ljube i maze… Svakim trenom, bio sam sve vru}i i raspolo`eniji.

Ustao sam i nje`no pomilovao Krisi po licu… Spustio sam ka`iprst i srednjak na njenu donju usnu. Nje`no je pre{la jezikom preko njih, a onda ih obujmila usnama i po~ela ih usisavati. Spustio sam joj ruke na ramena, ne skidaju}i pogled sa njenih prekrasnih sisa… Osjetio sam kako struja prolazi njenim tijelom kada sam joj lijevom rukom po~eo milovati guzu… Uzbudio sam se i po~eo gubiti kontrolu… Grubo sam je dohvatio za ruke, gurnuo na kau~, kleknuo ispred njenih ve} ra{irenih nogu i smaknuo joj ga}ice sa oro{enog cvjeti}a. Pi~kica joj je bila prelijepa, svje`e i uredno obrijana, malena, sva usijana od sokova koji su je po~eli vla`iti. Nje`no sam joj milovao unutra{nju stranu butina, a ona me napu}enih usana gledala pravo u o~i, {to me dodatno uzbudilo, pa sam po~eo usnama vla`iti predjele unutra{nju stranu njenih butina i prelaziti jezikom po rubovima bijelih ~i{kastih ga}ica. Ninica mi je pri{la s le|a i oslobodila me majice. Osjetio sam pritisak njenih grudi na le|ima, vreli dah po vratu, ruke koje mi ~upkaju malje sa prsa…
«Mmhhmm… hmmh…» – jecala je Ninica i zagrizla prsti}, nje`no prelaze}i drugom rukom preko svojih prelijepih sisa. Zamra~ilo mi se od tog priora… Nisam znao {ta bih prije… Staviti ve} nabrekli kurac me|u te slatke usnice, jebati je u usta, {~epati za prekrasne sise koje prijete da izlete iz uske, crne majice bez rukava ili prodrijeti u nju, odmah, pocijepati njenu nje`nu i usku pi~kicu… Pridigao sam se malo, nje`no je poljubio i stegnuo joj grudi, a ona se trzala bokovima i mazila me pi~ki**** po stomaku… Ninica je nastavila da me miluje po le|ima i `vali po vratu.

«Ku~kica je napaljena, je li?» – dr`ao sam Krisi za bradu i unio joj se u lice.
«Da… Napaljena sam… Jebi me…» – tiho je govorila, di{u}i sve te`e.

Po~eo sam je `valiti po vratu, iza uha, koje sam strpao u usta sve ja~e ste`u}i njene grudi. Oteo joj se dug jecaj kad sam joj vrhovima prstiju smaknuo majicu ka dolje i oslobodio njene velike i nabrekle sise. Trnuo sam od miline osje}aju}i ih pod rukama, mazio jagodicama po cijeloj povr{ini. Sve dublje i te`e je disala dok sam ih nje`no stiskao jednu uz drugu, ljube}i ih i vla`e}i kanali} me|u njima. Ninica se za to vrijeme ve} posvetila mojoj batini; lako je skinula trenerku i bokserice, zavukla se izme|u mojih nogu i po~ela mi obra|ivati ve} napetu alatku. Lizala ga je, ljubila, stavljala u usta, pa vadila i mazila svoje obraze njime, a onda ga strpala u usta i po~ela jezikom kru`iti oko glavi}a, {to me stra{no napalilo pa sam sve ja~e i `e{}e mijesio Krisine sise. Stiskao sam ih, jako, jednu uz drugu, `valio, ljubio, lizao, grickao bradavice, i {to je ona vi{e stenjala prstima zarivenim u mojim le|ima, to sam bio grublji osje}aju}i kako se topim u Ninicinim ustima. U jednom trenutku, po~eo sam da joj {tipam i uvr}em bradavice, a Krisi me, suzdr`avaju}i se da ne vrisne od slatkog bola, gledala svojim jebozovnim o~ima grizu}i donju usnu, sve ja~e se trljaju}i svojim me|uno`jem o moje grudi. Uhvatio sam je za butine i pre{ao dlanovima do dupeta, koje sam jako stisnuo i podigao joj pi~kicu u visinu mojih usta, pri ~emu mi je ona pomogla oslanjaju}i se ramenima o naslonja~ kau~a. U tom polo`aju lizao sam je po preponama, donjem dijelu stomaka i predjele tik iznad venerinog brijega {to je prosto razvaljivao pa je stenju}i {tipala svoje sise. Dok sam je vra}ao u prija{nji polo`aj, osjetio sam Ninicine sise na le|ima…

„Posveti se malo i meni.. Grizi me… Svuda me grizi… Grizi moje sise, `eljne su te…“ – {aptala mi je Ninica na uho, a onda kleknula kraj mene i gurala mi lijevu sisu u usta. Spremno sam je do~ekao i pohlepno zagrizao lickaju}i joj napetu bradavicu. „Aaaaahhhh…“ – uzdahnula je duboko i desnom rukom po~ela stezati Krisinu sisu. Lijevu ruku sam uposlio oko druge Krisine sise, desnu sam zavukao pod Ninicinu suknjicu i nje`no joj milovao guzu, a onda je gurnuo u ga}ice i po~eo {tipati polutke.

Vratio sam se Krisi, koja je sve br`e i te`e disala, napaljena kao nikad, ustreptala, `eljna…Ra{irenih nogu {tipala je svoje sise, gledala me ravno u o~i i uvijala se u bokovima, odizala ih, predaju}i mi u cjelosti svoj oro{eni cvijet, sav blistav od sokova strasti, po`ude koja je razvaljivala iznutra njeno tijelo. Najprije sam je dugo ljubio oko njene rosuljice, a onda se vrhom jezika penjao po njoj izme|u vanjskih usmina, koje sam zatim rastegnuo prstima i potpuno je pripremio za ono {to }e do}i. Dodirom na nabrekli klitoris Krisi zajeca, refleksno se trznu bokovima i u hipu mi ispuni usta svojom ma~ki****. Vratio sam joj guzu na rub kau~a i rukama pritisnuo unutra{njost butina, tako da se ne mo`e mrdati i prosto je po~eo razvaljivati kratkim dodirima po cijeloj uspaljenoj pi~kici. Nekoliko puta je poku{ala da mi je zabije u usta, ali bezuspje{no, {to je dodatno palilo i nju i mene, ali nisam prestajao da je patim kratkim i efikasnim lickanjima svuda po njoj. „Ufffff… Haaaaah.. Molim te jebi je… Trljaj je… Ummhaaaah… joj-joj-jooj…“ – jecala je, tresla se, desnom rukom poku{avala da mi prisloni glavu jako na nju, ali opirao sam se i po~ela je da bunca, zaba~ene glave unazad, sva zajapurena u licu: „Molim te, trljaj je… uzmi je celu… haahhh… moju pi~kicu, grizi… ljubi… uuuuh… haaeeeeh… ah-ah-ah… ljubi moju mokru pi~kicu… pi~-ki-cuuuuuu…“ – i sva podrhtavala ~upaju}i mi kosu kada sam kratkim dodirima stimulisao krunicu njenog cvijeta: “Aaah.. moju pi~… moju pi~kicuuuuuh… kako je lepa… je li lepaaaaaaah… aaaaah.. aaaaaah…. AAAAAAAH… Uuuuu.. uuuummmmmhhhh… ha-aaaaah…“ Bokovi su joj se tresli, podrhatavala je ispod mene dok sam je dr`ao za guzove i {irom otvorenih usta poklopio grotlo strasti, ne dodiruju}i je, tek povremeno jezikom doti~u}i izme|u unutra{njih usmina i po klitorisu.

Odlu~io sam je dovesti do kraja. Ja~e sam je {~epao za guzove, podigao je prema sebi i dugim lizovima preko cijele pi~ke po~eo je raspame}ivati. „Aaaaaaaah… Toooo…. haaah… haaah… haaaah….“ – zadovoljno je dahtala. Pohlepno sam je ljubio, trljao jezikom i usnama, grizao, a onda je usisao cijelu i Krisi se vri{te}i po~e uvijati u bokovima. Onda sam joj rastegnuo vanjske usmine i jakim udarima jezika po klitorisu doveo do vrhunca. „AAAAAAAAAAAAAAAAAH…. Haaaa-aaaaaaaaaah…“ – po~ela je intenzivno svr{avati dr`e}i me za glavu s obje ruke dok se jakim trzajima bokova sve vi{e nabijala u moja usta. U`ivao sam osje}aju}i kako joj se sokovi slijevaju niz moje obraze, osje}aju}i njene prekrasne butine na svojim ramenima i rukice koje su me blago ~upale dok je svaki od nekoliko udara sna`nog ****azma pratila ja~im pritiskanjem mojih usta svojim me|uno`jem.

Vratio sam je na krevet, jo{ uvijek ustreptalu od tek do`ivljenog klin~a. Podrhtavale su joj usnice dok sam je nje`no ljubio, miluju}i je po nogama, osje}aju}i meko}u njene prelijepe guze pod rukama, koje sam penjao do njenih sisa i milovao jedva ih dodiruju}i. „Volim tvoju pi~kicu, Krisi!“ – rekao sam joj, na {to me ona objema rukama uze za glavu i strasno poljubi, podi`u}i noge i oslanjaju}i se stopalima na kau~.

„Do|i!“ – pru`ila je ruku prema Ninici, dok sam se ja spu{tao preko njenih sisa ponovo do pi~kice, koja je trebala jo{ nje`nosti i poljubaca. No, posvetio sam se njenim prekrasnim nogama, milovao sam ih i ljubio, dugo, od stopala, zglobova, preko koljena, po butinama, s vana, unutra…

Sve vrijeme Ninica nas je gledala zavaljena u fotelju, maze}i se po sisama… Noge su joj bile ra{irene i povremeno bi prelazila dlanom izme|u njih i sisala srednji prst… Stala je kraj mene i prislonila mi glavu uz svoj ravni stomak, pa sam, ste`u}i joj guzove, zubima po~eo svla~iti ga}ice, koje su lagano klizile niz noge. Onda se popela na kau~ i ra{irenih nogu stala iznad Krisi, koja joj se, donekle smirena do`ivljenim ****azmom, mogla posvetiti. Li`u}i predjele oko Krisine pi~kice, bacio sam pogled ka gore i ugledao veli~anstven prizor: Ninicinu veliku i savr{enu oblikovanu guzu, kako se polako spu{ta prema Krisinim sisama, koje je ova nje`no mazila prstima, i tako namje{ta svoju pi~kicu ispred njenih usta. „Zna{ {ta ti je ~initi, kurvice moja…“ – rekla joj je Ninica, ~u~e}i ra{irenih nogu i oslanjaju}i se rukama o zid. U tom trenutku, vrh Krisinog jezika se na{ao na uski Ninicin anus, od ~ega se ova stresla i {~epala svoju veliku sisu desnom rukom. Osjetio sam struju kroz ~itavo tijelo i pohlepno nasrnuo na Krisino me|uno`je. Grizao sam joj i `valio prepone, predjele oko pi~kice, a onda jezikom lickao od anusa pa sve do klitorisa. Grizao sam joj i ljubio pi~kicu, koja se polako po~ela spremati za jo{ jedan ****azam. Za to vrijeme, Krisi je `valila Ninicine prepone, ljubila joj me|uno`je, {tipala ogromne guzove i pljeskala po njima.

Fokusiranog na Krisinu pi~kicu i njenu prelijepu guzu, prenuo me jak vrisak: „AAAAAAAAAAAH!“ Ninica se tresla, guzovi joj podrhtavali, a ona je te{ko i duboko disala jer joj je mala kurvica znala~ki jezikom dotakla preosjetljivi klitoris. „]uti, kurvice! Dobit }e{ jo{ jednom!“ – nare|iva~ki joj se obratila Krisi, klize}i vrhom jezika jo{ jednom izme|u stidnih usmina Ninicine rosulje. Zarila je svoje prste u njene guzove i jo{ jednom vrhom jezika udarila u nabrekli klitoris: „UUUAAAAAAH! AAAAAAAH…“ – jo{ jednom je Ninica jako vrisnula i ubrzano di{u}i po~ela da jece: „Uuuuh… mmmmh… {ta mi to radi{, bre… haaaah…“ Naslonila je glavu na lijevu ruku pru`enu po zidu, zatvorila o~i i jako desnom rukom trljala i {tipala svoje sise, jednu pa drugu. Krisi nije sklanjala ruke sa njenih guzova, koji su podrhtavali, a iz Ninicine pi~ke su prosto lili sokovi, koje je njena prijateljica jezikom skupljala i razmazivala gdje je mogla, po preponama, samoj rascvjetanoj pi~kici… Grizla joj je butine, lizala po procjepu izme|u guzova, stavljala vrh jezika na ulaz u mokru uspaljenicu.

Osjetio sam de se Krisi sprema da joj zada jo{ nekoliko udaraca u klitoris, a znao sam da ova to ne}e izdr`ati i da }e se odmaknuti od nje. Zato sam se popeo na kau~, lijevom rukom obgrlio Ninicu oko grudi, a desnom oko struka, jako je ste`u}i. Okrenula je glavu i cvoko}u}i zubima uspjela me sna`no za`valiti. Usisao sam joj jezik, prisloni tvrdu batinu na le|a, a prstima desne ruke razmaknuo sam joj vanjske usmine i oslobodio klitoris za jo{ jedan udarac Krisinog jezika, koji je ubrzo uslijedio, i Ninica prosto i{~upa jezik iz mojih usta: „MMMM-AAAAAAAH! HAAAAAAAAH! AAAAAAAAAH!“ – jo{ vi{e se tresla i jecala: „JOOOOOJ.. Uuuuuuh… mmmm… [ta mi to radite…. ummmmh….“ a nekoliko kapljica njenog nektara palo je na Krisine ve} nabrekle grudi, koje je ova razmazivala po sebi. „Ku~kice, bit }e{ jebana, bit }e{ razvaljena… Jebi je! Razvalimo je!“ – zapovjednim tonom re~e Krisi.

U transu, jako sam zagrlio Ninicu, pritisnuo je uz sebe i povremeno vrhom kurca doticao ulaz u njenu pi~kicu. Polako sam ulazio u nju i vadio ga, a Krisi joj obujmi noge rukama, jako ih ste`u}i, ljube}i i grizu}i, pomamno, gdje je stigla, po butinama, po preponama, po guzi, lickati joj anus, kad bih ga izvadio… „Ah-ah-ah…“ – dahtanjem, Ninica po~e pratiti moje kratke i brze udare, a kada joj je Krisi zategnula stidne usmine, refleksivno se pomjeri guzom unazad, jer je znala {ta je ~eka, ali nije mogla izbje}i, jer njen pokret je pomogao da se ja~e i dublje nabije na moj tvrdi kurac i tako joj dodatno ote`amo bilo kakav pokret. Krisi sada po~e lickati njen klitoris, od ~ega Ninica prosto podivlja… Vri{tala je iz dubine grla i lupala rukama po zidu…. „UUAAAAAAAAAAH… AAAAH… JEEEEEEEH… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH…. HAAAAAAH….“ U poku{ajima da se odvoji od Krisinog jezika i usana, koji su joj sve intenzivnije obra|ivali klitoris, jo{ ja~e se nabijala na moj kurac, nekontrolisano mahati rukama, {tipati se po sisama, ~upati kosu, svoju, Krisinu… [~epao sam je za guzove, jako ih rastegnuo i sve dublje se po~eo nabijati u nju. Jebao sam je sna`no, nabijao se u nju do kraja, a ona nije prestajala da vri{ti i pla~e usljed vi{estrukih sna`nih ****azma koji su je dugo potresali, jer je Krisi sva fokusirana na njenu ma~kicu znala~ki obra|ivali najosjetljivije mjesto na Ninicinom tijelu. Osjetio sam kako mi pulsira i kako }e se svakog trena izliti sperma… Svu zadihanu i ustreptalu od talasa ****azama koji su po~eli jenjavati, {~epao sam Ninicu za glavu i spustio je izme|u svojih nogu. Pustio sam da ga sama uzme u usta, a kada sam osjetio njen jezik na glavi}u, nekontrolisano sam joj s obje ruke primaknuo jo{ bli`e i sna`nim trzajima bokova ispunjavao joj usta cijelim kurcem. Karao sam je u usta bez imalo milosti i obzira sve dok nisam svr{io duboko u njeno grlo… Kap sperme nije iza{la, ****azam je bio toliko jak da su se mlazovi sperme direktno slijevali u njeno grlo…

Slomljena sna`nim ****azmima, izjebana u usta, Ninica je pala na kau~, a sa kau~a na pod. Sklup~ala se, nje`no mazila svoju izjebanu pi~kicu i tiho jecala i plakala od slatke boli i u`itka, koje do sada nije do`ivjela.

Krisi je `estoko bila napaljena i o~ito je trebala jo{… Sada je Ninicinu ma~kicu zamijenila mojim kurcem. Strpala ga je u usta i brzim pokretima glave fantasti~no pu{ila, jako trljaju}i rukom svoju ve} vla`nu pi~kicu. Vrlo brzo, postigao je punu erekciju… Po~upao sam je za kosu, podigao i zauzeo njen polo`aj. Vje{to, opkora~ila me, uzela ga lijevom rukom i prislonila glavi} na ulaz u svoju usku pi~kicu. Zadrhtao sam kad sam vidio kako joj se lice gr~i u slatkom bolu kad sam glavi}em probio ulaz u njenu prelijepu i usku pi~kicu, kako zatvorenih o~iju grize svoju usnu, sa sve sisama koje lelulaju i ~ekaju da budu izljubljenje. Dlanovima sam joj stisnuo obraze, privukao joj glavicu i jako za`valio, a onda spustio ruke niz njeno tijelo i stegnuo joj guzove. „Ha-aaaah…“ – zajeca osjetiv{i ga dublje u sebi. Rastegnuo sam joj polutke {to sam vi{e mogao i polako tvrdim i nabreklim kurcem po~eo da razdvajam stijenke njene vla`ne i usijane uske pi~kice. Cvokatala je zubima dok sam prodirao u nju, ispu{tala duboke uzdahe, jecala i povremeno tresla kad bi osjetila da joj vrhovima prstiju klizim po vla`nom procjepu me|u guzovima. Kratkim trzajima bokova, pomagala mi je da u|em dublje u nju, ali katkad bi zastala jer je boljelo. Osjetio sam da u`iva u toj slatkoj boli jer je sve ~e{}e i `e{}e poku{avala da se nabije sama. Nekoliko puta sam brzo prodro u nju dopola, a onda zastao, jako joj stisnuo bokove i pomagao da se do kraja nabije na moj tvrdi kurac. Vri{te}i i izvijaju}i se u struku, osjetila je kako joj se unutra{njost sve vi{e ispunjava mojim nabreklim udom. „AAAAH-AAAAH-AAAAAH-AAAAAAAAAAAAH…“ – `estoko se nabijala na mene, stezala me svojim vaginalnim mi{i}ima, malena kurvica, koja je jako `eljela da bude izjebana, do kraja, rasturena i slomljena upravo kao njena prijateljica. Stezao sam je za struk, ~vrsto joj dr`ao sise, privla~io ih sebi i grizao bradavice, koje sam kasnije {tipao, uvrtao, razvla~io… Dahtala je na mom vratu, palila me svojim vla`nim poljupcima iza uha, sva predana mojim prodiranjima u nju. Milovao sam je po le|ima, mrsio kosu, ~upao je i namje{tao je tako da mogu da je ljubim, da je `valim, grizem prekrasne usne, usisavam jezik. Osje}ao sam je ranjivu pod mojim rukama, u`ivao miluju}i joj guzove i stimuli{u}i anus srednjim prstom.

U jednom trenutku osjetio sam jezik na mudima. Ninica je do{la sebi i pridru`ila nam se. Potpuno gola, samo u bijelim ~arapicama koje su sezale do iznad koljena, nasrnula je na nas, tako {to je pomamno punila usta mojim mudima i pljeskala Krisi po guzovima, trljaju}i se zatim svojim sisama o njih. Krisi je sve ja~e jecala i vri{tala, osje}aju}i Ninicin jezik na svom anusu, zarivala prste u moja ramena i uvr}u}i bokovima prosto pala na mene. Gubila je razum dok sam je `estoko probadao odozdo, {irom razjapljenih usta `valila me po vratu, prsima. Jako sam je dr`ao za guzove i {irio ih, doti~u}i vrhom srednjeg prsta anus, koji je Ninica znala~ki lupkala vrhom jezik. Drhtanje njenog tijela nagovje{tavali su da je pri kraju… Ninica je ve} bila kraj mene; oslonjena na koljena nagnula se prema Krisinoj guzi i po~ela srednjim prstom prodirati u njen {upak, lickaju}i joj samo dno le|a. Krisi se gubila, vri{tala, jecala, tresla se osje}aju}i moj tvrdi kurac duboko u njoj i Ninicin prst u guzi. Ninicino guza joj se talasala pred mojim o~ima i potpuno razjaren, po~eo sam pljeskati po njoj desnom rukom, sve ja~e ste`u}i Krisin desni guz. Najprije polako, a onda sve ja~e, plju{tali su moji {amari po Ninicinom ogromnom dupetu.. Jecala je, sve ja~e lizala Krisi i dublje joj gurati srednjak u {upak. Zubima zarivenim u moje rame, uko~enog tijela Krisi po~e obilno svr{avati {to me motiviralo da se br`e i ja~e nabijam u nju, miluju}i Ninicu po nogama, i razmazuju}i sokove koji su se ve} po~eli vla`iti njenu uspaljenicu.

„Ho}u jo{…“ – re~e Ninica i ra{irenih nogu ponovo stade ispred Krisiniih usta. Gurnula mi je svoj prekrasni {upak u lice, ispunjavaju}i tako moja usta guzovima i mokrom pi~ki****. Pomamno sam je lizao i grizao osje}aju}i kako se Krisi neumorno sama nabija na moj kurac vode}i me ka ****azmu. Objema rukama {~epao sam Ninicine guzove, jako ih stisnuo, razmaknuo i pomamno po~eo lizati po procjepu, ljubiti je, `valiti, gristi joj polutke, butine, predjele koji su me raspomamljivali kad god bih je vidio. Krisi se zatvorenih o~iju smjerno fokusirala na mene, tako da je samo isplazila jezik na koji se prislanjala Ninicina pi~kica u trenucima kada bi se ova spu{tala trljaju}i se guzom o moja usta… Ipak, u jednom trenutku Krisi joj zabi dva prsta u mokru pi~kicu, a jezikom se prima~e klitorisu. Kao da smo ~itali jedno drugom misli, gurnuo sam srednji prst u Ninicin {upak i ova ponovo po~e divlja~ki vri{tati osje}aju}i kako joj Krisi, rove}i prstima po unutra{njosti, licka nje`no klitoris. Pred sam ****azam ostavila je, zbog ~ega je ova podivljala…

Sna`an seks, prerastao je u hrvanje… Ninica po~upa Krisi za kosu u namjeri da joj priljubi usne na svoju uzavrelu pi~kicu, ali ja sam je gurnuo na krevet i ona pade na stomak. Podigla se na ruke i izbacila svoje guzove, a Krisi si|e s mog kurca i ra{irenih nogu sjede ispred Ninicine glave. Grubo je pritisnula za potiljak i priljubila joj glavu uz svoje me|uno`je: „Li`i je i grizi, ku~kice… Li`i je… Li`i… Ahhh… Aaah… Aaaaaahhhh…“ jecala je Krisi pod Ninicinim ustima, koje su je pomamno ljubile, grizle, lizale… Ra{irenih nogu stao sam iznad Ninice, rukama joj stegnuo polutke, ra{irio ih i polako centrirao kurac na ulaz u grotlo njene strasti. U jednom trzaju ispunio sam je do kraja i `estoko je po~eo karati, ~vrto je dr`e}i za bokove i {tipaju}i guzove. Krisi je jecala pod udarima Ninicinog jezika po klitorisu, ugrizima njenih zuba i trzajima bokova ispunjavati joj usta svojom uspaljeni****, povremeno {tipaju}i svoje sise i mrse}i Ninicinu kosu. U jednom trenutku, nabio sam se u Ninicu do kraja i kru`nim pokretima bokova je razvaljivao, a Krisi zavu~e jednu nogu ispod nje i stopalom po~e da joj trlja klitoris. Ninica je ci~ala, potpuno nemo}na… Guzovi su joj se tresli, usta punih Krisine pi~kice koja joj je do bola stezala glavu uz svoje me|uno`je, trzaju}i povremeno bokovima. Sokovi su tekli niz Ninicine prepone i ja sam odlu~io i sebe olak{ati…

Stavio sam ispod Krisinih le|a veliki jastuk, tako da joj je i anus bio slobodan za obra|ivanje. Kleknuo sam ispred nje i smjestio joj ga pril~no brzo. Lako sam ulazio i izlazio iz njene uske pi~kice, jer je bila sva vla`na… Mra~ilo mi se, trnuo sam, osje}aju}i da sam sve dublje u njoj. Nogama me obujmila oko struka i u trenu bila sva u mom zagrljaju… Jecala je, `valila me po vratu, grebala po le|ima… Pridr`avao sam je za guzu, rastezao je i tako osloba|ao anus Ninicinom jeziku koji je vje{to palacao po njemu. U jednom trenutku Krisi se uko~i… Grcala je poku{avaju}i do}i do daha, a onda urliknula: «AAAAAAAAAAAH…»… Zdrmao ju je jo{ jedan ****azam, koji je pratila uvrtanjem bokova, pi~ke pune mog nabreklog kurca… Bio sam gotov… Izvadio sam ga iz nje i ispunio Ninicina usta… Nabio sam joj ga do kraja, duboko u grlo i prvi mlaz ispuni njena usta… U potpunom transu mrdao sam bokovima i osjetio kako ga obje ku~kice maze svojim usnama i jezicima. Drugi mlaz je bio naj`e{}i, prosuo se po Ninicinim usnama i Krisinim obrazima, a tre}i i ~etvrti mlaz sam izlio po njihovim sisama…

Jo{ dugo su se mazile, ljubile, kupile spermu i gutale je… Dugo smo se kasnije ljubili i milovali a zatim oti{li na tu{iranje i ugodno umorni, zaspali. No, to nije bio kraj… Sutradan smo nastavili…